دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۹

آموزش اتصال ماژول ساعت و نمایشگر به آردوینو

در این آموزش قصد داریم نحوه شروع به کار با ماژول ساعت DS3231 و نمایشگر LCD Shield 2×16 را توضیح دهیم.

نیازمندیها

 • بورد Arduino Uno
 • ماژول ساعت DS3231
 • شیلد نمایشگر 16×2 LCD display

نحوه اتصال

شیلد نمایش گر را بر روی بورد آردوینو سوار میکنیم و از ماژول ساعت به صورت زیر به شیلد متصل میکنیم:

 • پایه GND به GND
 • پایه VCC به VCC
 • پایه SDA به A4
 • پایه SCL به A5

کد برنامه

/*
 * -=( WEBILI.IR)=-
 * BY: KEYVAN MONTAZERI
 * 6/3/2019
 * 
 * اجرای آردواینو و ماژول ساعت DS3231 و شیلد 16x2 LCD display
 * نحوه اتصال به Arduino UNO:                
 * مازول ساعت DS3231                   
 * پایه GND به GND                   
 * پایه VCC به VCC                   
 * پایه SDA به A4                    
 * پایه SCL به A5                    
 * شیلد 16x2 LCD display                 
 * پایه LCD_RS به پین 8                 
 * پایه LCD_ENA به پین 9                 
 * پایه LCD_D4 به پین 4                 
 * پایه LCD_D5 به پین 5                 
 * پایه LCD_D6 به پین 6                 
 * پایه LCD_D7 به پین 7                 
 */

#include <LiquidCrystal.h>

#include <Wire.h>
#include <DS3231.h>

//تعریف ساعت
DS3231 clock;
RTCDateTime now;

// تعریف تعداد کارکتر ها و سطر های نمایشگر
const uint8_t LCD_ROWS = 2;
const uint8_t LCD_COLS = 16;

// تعریف ثابت های نمایشگر
const uint8_t LCD_RS = 8;
const uint8_t LCD_ENA = 9;
const uint8_t LCD_D4 = 4;
const uint8_t LCD_D5 = LCD_D4+1;
const uint8_t LCD_D6 = LCD_D4+2;
const uint8_t LCD_D7 = LCD_D4+3;

LiquidCrystal lcd(LCD_RS, LCD_ENA, LCD_D4, LCD_D5, LCD_D6, LCD_D7);

void setup() { 
 // شروع ترمینال سریال
 Serial.begin(9600);

 // شروع ماژول ساعت
 Serial.println("-=( WEBILI.IR)=-");
 Serial.println("Shorooe saat...");
 clock.begin();

 // ذخیره ساعت با توجه به زمان و تاریخ کامپیوتر
 clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);

 //شروع شیلد نمایشگر
 Serial.println("Shorooe Namayeshgar...");
 lcd.begin(16, 2);
 // نمایش یک پیام در نمایشگر
 lcd.print("SALAM, Donya!");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("-=( WEBILI.IR)=-");

 // 3 ثانیه نمایش پیام
 delay(3000);
}

void loop() {
 //پاک نمودن صفحه نمایش
 lcd.clear();
 
 //دریافت زمان از ماژول ساعت
 now = clock.getDateTime();

 //نمایش اطلاعات زمان در ترمینال

 Serial.print("Date and Time: ");
 Serial.print(now.year);  Serial.print("-");
 Serial.print(now.month); Serial.print("-");
 Serial.print(now.day);  Serial.print(" ");
 Serial.print(now.hour);  Serial.print(":");
 Serial.print(now.minute); Serial.print(":");
 Serial.print(now.second); Serial.println("");

 //اجرای تابع تاریخ جهت نمایش در نمایشگر
 showDate();
 
 //اجرای تابع زمان جهت نمایش در نمایشگر
 showTime();

 // 1 ثانیه تاخیر در حلقه
 delay(1000);
}

//تعریف تابع نمایش تاریخ
 void showDate()
 {
 //مشخص نمودن نقطه شروع در نمایشگر
 lcd.setCursor(0,0);

 //نمایش سال
 lcd.print(now.year);
 lcd.print('/');

 //نمایش ماه
 lcd.print(now.month);
 lcd.print('/');

 //نمایش روز
 lcd.print(now.day);
 }

//تعریف تابع نمایش زمان
 void showTime()
 {
 //مشخص نمودن نقطه شروع در نمایشگر
 lcd.setCursor(0,1);
 
 //نمایش ساعت
 lcd.print(now.hour);
 lcd.print(':');
 
 //نمایش دقیقه
 lcd.print(now.minute);
 lcd.print(':');

 //نمایش ثانیه
 lcd.print(now.second);
 } 

سورس برنامه در Git Hub